Heart Flow Foreningens vedtægter

50 28 00 45 


Konto nr. 9860- 87 20 00 39 11


skriv donation i bemærkninger
SiteLock

Heart Flow Foreningens Vedtægter


§ 1             FORENINGENS NAVN

 

Heart Flow Foreningen. Hjemmehørende i Esbjerg Kommune.

 

 

§ 2             FORENINGENS FORMÅL

 

Heart Flow Foreningens formål er at skabe gode muligheder for en gensidig støttet selvudviklingsproces for medlemmerne via faste planlagte aktiviteter, således at harmoni, tolerance og ansvarlighed bliver en større del af deres liv både i foreningen og i samfundet, med specielt fokus på en næstekærlig, hjælpsom og medfølende indstilling.

 

For at inspirere og støtte andre i deres selvudviklingsproces tilbyder foreningen åbne aktiviteter af oplysende og undervisningsmæssig karakter. Disse arrangementer planlægges uden overskud for øje og udføres med frivillig arbejdskraft. Eventuelt  overskud indgår som støtte til foreningens arbejde.

 

 

§ 3             MEDLEMSKAB.

 

Som medlem kan optages enhver, som er fyldt 18 år, og som kan tilslutte sig foreningens formål.

Medlemskab opnås ved skriftlig indmeldelse og betaling af kontingent.

Medlemmerne betaler et helårligt kontingent, hvis størrelse fastsættes af generalforsamlingen.

Udmeldelse af foreningen sker skriftligt med øjeblikkelig virkning.

Refusion af kontingent kan ikke finde sted.

Afgørelse om udelukkelse og nægtelse af optagelse træffes af bestyrelsen.

Et medlem betragtes som udmeldt, når den pågældende ikke har betalt sit kontingent senest 1 måned efter, at der er rykket for det.

 

 

§ 4             GENERALFORSAMLINGEN

 

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest 15. maj med minimum nedenstående dagsorden:

§         Valg af dirigent

§         Bestyrelsens beretning

§         Fremlæggelse af årsregnskab og godkendelse af samme

§         Fremlæggelse af budget til orientering

§         Indkomne forslag

§         Fastsættelse af kontingent for medlemmerne for efterfølgende år

§         Valg af bestyrelse samt suppleanter

§         Valg af revisor samt suppleant

§         Eventuelt


Generalforsamlingen indkaldes skriftligt med mindst 3 ugers varsel, der dog ved ekstraordinære generalforsamlinger om nødvendigt kan afkortes til 14 dage. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen eller 2/3 af medlemmerne af foreningen forlanger det og med skriftlig angivelse af dagsorden.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Generalforsamlingen vælger selv en dirigent, som er bekendt med vedtægterne, og som ikke er medlem af den siddende bestyrelse.

Adgang til at deltage, tage ordet og stille spørgsmål på generalforsamlingen har ethvert medlem, der ikke er i kontingentrestance. Revisor har ligeledes adgang til at deltage i og tage ordet på generalforsamlingen, samt øvrige, som bestyrelsen måtte have inviteret.

Kandidater til de ledige bestyrelsespladser opstilles sideordnet på generalforsamlingen og vælges efter højeste stemmetal. Ved stemmelighed foretages omvalg.

Hvert medlem har en stemme, og beslutningsprocessen følger konsensusprincippet, som er en demokratisk proces, hvor man gennem samtalen i gensidig respekt for hinandens synspunkter finder frem til en gruppebeslutning, som alle kan acceptere. Hvor det mod forventning ikke lykkes at nå konsensus, træffes beslutninger ved simpelt stemmeflertal. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Referenten skriver referat for generalforsamlingen. Referatet underskrives af formand og næstformand.

Referat af generalforsamlingen skal offentliggøres senest 30 dage efter generalforsamlingen.

 

 

§ 5             BESTYRELSENS SAMMENSÆTNING OG OPGAVER

 

Foreningen ledes af en bestyrelse, der vælges for 2 år ad gangen, genvalg kan finde sted. Bestyrelsen består af 5 medlemmer + 2 suppleanter. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen.

Der vælges formand, næstformand, kasserer, sekretær og yderligere et medlem.

Formanden og sekretæren er på valg i lige år og de resterende 3 medlemmer i ulige år. Suppleanter er på valg hvert år.

Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingens afholdelse og orienterer herefter medlemmerne.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 3 eller flere bestyrelsesmedlemmer er til stede.

Beslutninger træffes ved konsensus (se § 4). Hvor det mod forventning ikke lykkes at nå konsensus, træffes beslutninger ved stemmeflertal.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Suppleanter har ret til at deltage i bestyrelsesmøder.

Bestyrelsesmøder afholdes mindst 4 gange årligt, og når formanden finder det fornødent, eller når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer ønsker det .

Foreningens daglige ledelse varetages af bestyrelsen, der repræsenterer foreningen i alle forhold.

Bestyrelsen indkalder til generalforsamling mindst én gang årligt

Der udarbejdes beslutningsreferat efter hvert bestyrelsesmøde, som underskrives af formanden, næstformanden og referenten.

 

 

§ 6             BUDGET, REGNSKAB OG FORMUEFORHOLD

 

Bestyrelsen udarbejder hvert år et budget til orientering på generalforsamlingen.

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

Regnskabet skal underskrives af samtlige medlemmer af bestyrelsen.

Årsregnskabet skal opgøres i henhold til god regnskabsskik og i overensstemmelse med de til enhver tid gældende krav i lovgivningen.

Foreningens midler skal være anbragt i et anerkendt pengeinstitut med undtagelse af den nødvendige kassebeholdning.

 

 

§ 7             REVISION

 

Revisoren skal hvert år i februar måned gennemgå det samlede regnskab og se, at beholdninger er til stede. Regnskabet forsynes med en påtegning.

 

Revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

 


 

 

§ 8             TEGNING

 

Foreningen tegnes af formanden og kassereren for bestyrelsen i forening eller ved en af disses forfald af formanden eller kassereren i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer.

 

 

§ 9             VEDTÆGTSÆNDRING

 

Vedtægtsændringer skal godkendes af generalforsamlingen ud fra konsensusprincippet. I tilfælde, hvor det mod forventning ikke lykkes at nå konsensus, skal ændringerne godkendes med 2/3 af de afgivne stemmer.

 

 

§ 10           FORENINGENS OPLØSNING

 

Beslutning om foreningens ophør kan kun tages op på en særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling.

For at være beslutningsdygtig skal mindst ½ af foreningens stemmeberettigede medlemmer være til stede. Beslutninger træffes ved konsensus. Hvor det mod forventning ikke lykkes at nå konsensus, skal mindst 2/3 af disse skal stemme for forslaget, før foreningen kan opløses.

Er denne ekstraordinære generalforsamling ikke beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling. Beslutninger træffes ved konsensus. Hvis det mod forventning ikke lykkes at nå konsensus, afgør stemmeflertallet, om foreningen skal opløses.

Eventuelt overskud ved ophør skal anvendes til almennyttige formål.

 

Vedtaget på stiftende generalforsamling den 23. september 2004.
HEALING, MEDITATION OG SELVUDVIKLING I

ESBJERG


Strandbygade 46B, 6700 Esbjerg


Heart Flow 2020