Heart Flow Foreningen - Privatlivspolitik

50 28 00 45 


Konto nr. 9860- 87 20 00 39 11


skriv donation i bemærkninger
SiteLock


Privatlivspolitik for Heart Flow foreningen udarbejdet d.18 juni 2018.


Vi behandler personoplysninger og skal overholde lovgivningen og principperne for god databehandlingsskik. Derfor har vi vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller, hvordan vi behandler personoplysninger, der sikrer en lovlig og gennemsigtig behandling.


Vi behandler udelukkende personoplysninger til klare og saglige formål og ud fra foreningens legitime interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige for at opfylde de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige – eller når du beder os om det.


Vi er ansvarlige for behandling af dine personoplysninger

Heart Flow foreningen er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med gældende lovgivning.


Du kan altid kontakte foreningens data-kontaktperson, som er:

Kontaktperson: Jeannette Simone Damgaard

Adresse: Grønningen 8, 6700 Esbjerg

Telefonnr.: 53578771

Mail: info@heartflow.dk


Heart Flow foreningens CVR: 32412564

Hjemmeside: www.heartflow.dkBehandling af personoplysninger


Vi behandler følgende personoplysninger:


Medlemsoplysninger:

Almindelige personoplysninger: Fx kontaktoplysninger som navn, adresse, telefonnummer, mailadresse.


Oplysninger om frivillige:

Almindelige personoplysninger: Fx kontaktoplysninger som adresser, telefonnummer og mailadresser.

Andre oplysninger om tillidsposter og andre hverv i relation til foreningen.


Oplysninger om brugere:

Almindelige personoplysninger: Fx kontaktoplysninger som navn, adresse, telefonnummer, mailadresse og kursusbeviser for deltagelse i Heart Flow kurserne.


Oplysninger om foredragsholdere:

Almindelige personoplysninger: Fx kontaktoplysninger som navn, adresse, telefonnummer, mailadresse. Oplysninger om honorar til brug for regnskabet. Evt. mobile Pay nummer.


Her indsamler vi oplysninger fra


Normalt får vi oplysningerne fra dig. I nogle tilfælde kan der være andre kilder, fx: Sociale medier eller andre kanaler som er offentligt tilgængeligeForeningens formål med behandling af dine personoplysninger


Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund (hjemmel).

Lovlige grunde til at behandle oplysninger om dig er:


At vi som forening har en (legitim) interesse i at behandle dine oplysninger

At det er nødvendigt for, at vi kan opfylde en aftale med dig

At du har givet samtykke til, at vi kan behandle dine oplysninger


Formålene med at behandle oplysninger om foreningens medlemmer er:

At behandle medlemsoplysninger – herunder at opkræve kontingent og sende nyhedsbrev

At vi kan drive foreningens aktiviteter, herunder planlægge, gennemføre og følge op på dem

At administrere din relation til foreningen


Formålene med at behandle oplysninger om foreningens frivillige er:

At vi kan koordinere og håndtere frivilliges opgaver i foreningen

At kunne udbetale transport og rejsegodtgørelser, refusion og lignende

At administrere din relation til foreningen


Formålene med at behandle oplysninger om foreningens brugere er:

At vi kan drive foreningens aktiviteter herunder planlægge, gennemføre og følge op på dem

At vi kan give besked om oprettelse af ønskede kurser og foredrag

At vi kan finde kursusbeviser for deltagelse i Heart Flow kurserne


Formålene med at behandle oplysninger om foreningens foredragsholdere er:

At vi kan koordinere og håndtere foredragsholderenes opgaver i foreningen

At kunne udbetale honorar og rejsegodtgørelser, refusion og lignende

At administrere din relation til foreningen


Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser


I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger, sker det alene på baggrund af foreningens berettigede og legitime interesser som er:


At håndtere dine medlemsrettigheder (fx på generalforsamlingen) i henhold til foreningens vedtægter

At du kan opfylde dine forpligtelser som medlem af foreningen, herunder betale kontingent mv.

At kunne planlægge og afholde arrangementer og aktiviteter

At kunne vise situationsbilleder fra konkret aktivitet eller arrangement i foreningen

At bevare oplysninger med historisk værdi til statistik og lignendeSamtykke


Når vi behandler oplysninger om dig, sker det ofte på et andet lovligt grundlag end dit samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.


Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.


Når vi indhenter personoplysninger om børn og unge under 15 år, foretager vi en vurdering af, om barnet selv er i stand til at afgive de pågældende personoplysninger. Hvis ikke, indhenter vi samtykke fra en forælder.


Videregivelse af dine personoplysninger


Vi videregiver ikke oplysninger om dig til andre uden for foreningen - uden dit samtykke.


Opbevaring og sletning af dine personoplysninger


Vi har forskellige behandlingsformål og opbevaringsperioder alt efter, om vi behandler dine personoplysninger som medlem af foreningen, som frivillig eller som bruger:


Medlemmer: Vi sletter oplysninger om dig, senest 5 år efter at dit medlemskab, er ophørt.

Frivillige: Vi sletter oplysninger om dig, senest 5 år efter at dit frivillige arbejde ophøre.

Brugere: Vi sletter oplysningerne om dig når arrangementet er slut. Kursusbeviser slettes ikke.

Foredragsholdere: Vi sletter ikke dine oplysninger før samarbejdet er slut.


Vi opbevarer oplysninger (i anonymiseret form) på såvel medlemmer, frivillige og brugere til statistik og lignende, så længe de har historisk værdi.


Dine rettigheder


Når vi behandler dine oplysninger, har du iflg. persondataforordningen en række rettigheder:


Du har ret til at få indsigt i de oplysninger vi behandler om dig (indsigtsret)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig berigtiget (retten til berigtigelse)   Du har ret til at blive oplyst om, at vi behandler oplysninger om dig – det er det vi oplyser dig om i denne privatlivspolitik (som forening har vi oplysningspligt)

Du har ret til at få oplysninger om dig slettet (retten til at blive glemt)

Du har ret til at gøre indsigelse mod, at dine oplysninger anvendes til markedsføring

Du har ret til at flytte dine oplysninger – dvs. at vi skal udlevere de oplysninger vi har om dig i et    almindeligt anvendt format (retten til dataportabilitet)

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Du finder kontaktoplysninger øverst her i privatlivspolitikken.

Henvender du dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du kan indgive klage til tilsynsmyndighederne - Datatilsynet - over behandling af dine personoplysninger.

Revision af privatlivspolitikken Vi forbeholder os ret til at ændre foreningens privatlivspolitik. Når vi ændre privatlivspolitikken ændrer vi også datoen øverst i dette dokument. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.


Den til enhver tid gældende privatlivspolitik er tilgængelig her på vores hjemmeside.


HEALING, MEDITATION OG SELVUDVIKLING I

ESBJERG


Strandbygade 46B, 6700 Esbjerg


Heart Flow 2020